Untitled Document http://beheshti.mubabol.ac.ir/Photos/be-back.png
 
 
 
  

 ارتوپدی زنان

بخش ارتوپدی از بخشهای قدیمی بیمارستان شهید بهشتی است که شامل دو بخش ارتوپدی مردان و زنان می باشد و در طبقه دوم بیمارستان قرار دارد. بخش ارتوپدی زنان با 22 تخت فعال که شامل 12 اتاق شش تخته، 2 اتاق سه تخته و 2 اتاق ایزوله  و همچنین اتاق معاینه، دفتر گروه و اتاق تحقیقات می باشد. با همکاری گروهی از متخصصین ارتوپدی و همکاران پرستاری به بیماران محترم سرویس می دهند، این بخش در صورت نیاز بیماران مرد را نیز پذیرا می باشد. عمده بیماران این بخش را مصدومین تشکیل می دهند و بیماران از مطب درمانگاه یا از طریق اورژانس بیمارستان و یا بصورت مشاوره از سایر بخش ها بستری می گردند.

پزشکان:

  •  دکتر جان محمدی، دانشیار و رئیس بخش ارتوپدی( هیات علمی)
  •  دکتر گنجی ، استادیار (هیات علمی)
  •  دکتر بهرامی ، استادیار (هیات علمی)
  •  دکتر روحی ، استادیار (هیات علمی)

 نیروی انسانی:

  •  سرپرستار
  •  پرستار :10
  •  بهیار : 2
  •  منشی : 1
  •  خدمات: 4

 
 
>
  


پیوند ها

آدرس : بابل ، میدان کشوری ، خیابان شهید سرگرد قاسمی ، بیمارستان شهید دکتر بهشتی | تلفن: 5-01132252071 | فکس: 01132251664 | کد پستی: 81451-47166  E-mail:Beheshti_web@yahoo.com