Untitled Document http://beheshti.mubabol.ac.ir/Photos/be-back.png
 
 
 

 

                                                  
( تاریخچه مختصربیمارستان):
عملیات احداث بیمارستان شهید دکتر بهشتی بابل ابتدا در سال 1353 بصورت مرکز جراحی خصوصی پایه گذاری شد و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی توسط جهاد سازندگی بهسازی و تجهیز و در سال 1358 آماده بهره برداری گردید . در ابتدا با دو بخش جراحی مردان زنان و داخلی شروع بکار نمود و سپس بخشهای جراحی ( زنان و مردان ) بصورت منفک و بهمراه بخش ارتوپدی و چشم و گوش ، حلق و بینی راه اندازی شد .
 در سال 1366 بخش قلب و CCU و در سال 1370 بخش ICU و در سال 1375 اورژانس به مجموعه بیمارستان اضافه گردید و در نهایت با برنامه ریزی جهت دستیابی به 217 تخت فعال  چشم اندازی نیکو برای آن طراحی شده است .       

 

 

 
>
  


پیوند ها

آدرس : بابل ، میدان کشوری ، خیابان شهید سرگرد قاسمی ، بیمارستان شهید دکتر بهشتی | تلفن: 5-01132252071 | فکس: 01132251664 | کد پستی: 81451-47166  E-mail:Beheshti_web@yahoo.com