Untitled Document http://beheshti.mubabol.ac.ir/Photos/be-back.png
 

  

 

 کمیته آموزش به بیمار

 

 - اولین جلسه کمیته آموزش به بیمار در مهر ماه 1391 در دفتر آموزش پرستاری برگزار شد.

 - رابطین کمیته آموزش به بیمار انتخاب شدند.

 - در آبان ماه برای همه این افراد رابط کمیته آموزش به بیمار و ایمنی بیمار و حاکمیت بالینی زده شده است .

- کلاس اموزش ایمنی بیمار مجددا برای این افراد در آذر ماه برگزار می شود.

- آماده اجرا سیاست یکپارچه مدیریت پرستاری دانشگاه در زمینه آموزش به بیمار هستیم .

     
 
>
  


پیوند ها

آدرس : بابل ، میدان کشوری ، خیابان شهید سرگرد قاسمی ، بیمارستان شهید دکتر بهشتی | تلفن: 5-01132252071 | فکس: 01132251664 | کد پستی: 81451-47166  E-mail:Beheshti_web@yahoo.com