بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست

دکتر امیر غلامی

ریاست بیمارستان شهید دکتر بهشتی بابل

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 011-32254124
تلفن داخلی 213
فکس 011-32251664
پست الکترونیکی