بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر اباذر  اکبرزاده پاشا

دکتر اباذر اکبرزاده پاشا

ریاست بیمارستان شهید دکتر بهشتی بابل

ارولوژیست (دارای دانشنامه تخصصی ارولوژی ) و فلوشیپ پیوند کلیه

سوابق تحصیلی : پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 

فلوشیپ پیوند کلیه از بیمارستان لبافی نژاد تهران

سوابق اجرایی: موسس بخش پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی بابل، موسس Data base  بخش پیوند کلیه بیمارستان شهید بهشتی بابل، رئیس بخش پیوند کلیه بیمارستان شهید بهشتی بابل از سال 1377 تا کنون، معاونت اسبق آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، عضو هیئت مدیره انجمن ارولوژی شاخه طبرستان، Focal point  انجمن اندیورولوژی ایران در مازندران، عضو انجمن پیوند اعضا خاورمیانه ، عضو انجمن ارولوژی اروپا ، عضو انجمن بین المللی ارولوژی

سوابق تحقیقاتی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل، دارای 30 مقاله تحقیقاتی چاپ شده در مجله های داخلی و خارج از کشور ، مولف 6 کتاب در زمینه پزشکی

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 011-32254124
تلفن داخلی 213
فکس 011-32251664
پست الکترونیکی aapasha812@yahoo.com