فهرست

جراحی عمومی

1) نام و نام خانوادگی دستیار ، سال دستیاری

2) برنامه اتاق عمل و درمانگاه  -  کشیک ماهانه  -  گزارش صبحگاهی  -  برنامه ژورنال کلاب  -  گزارش موردی 

3) برنامه کنفرانس علمی 

4) برنامه هفتگی اساتید