فهرست

برنامه زمانبندی مشاوره

 

برنامه حضور اساتید آمار زیستی در مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

ساعت حضور

دکتر هدی شیرافکن

عضو هیئت علمی- استادیار

مشاور آمار و متدولوژی

سه شنبه

ساعت9تا 12

آقای همت قلی نیا

کارشناس ارشد آمار

کارشناس آمار

دوشنبه

ساعت8 تا11