فهرست

کلاسهای همگانی

برگزاری کلاس آموزشی در رابطه با ایدز ، بیماری های رفتاری و انجام مشاوره توسط مشاوران روانشناس

برگزاری کلاس آموزشی دیابت و فشار خون توسط کارشناسان مر کز بهداشت و غربالگری توسط آنها