فهرست

اولویتهای پژوهشی

روش اجرايي  :

الویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

1- شاخص جمعیتی نیاز به کلینیک های سوء مصرف مواد در بابل و حوزه دانشگاه

2- ثبت تجهیزات پزشکی و بررسی و پایش تعمیرات و هزینه های آن ها در بیمارستان ها

3- تحقیق در مورد تخت های بیمارستانی فعال و مصوب

4- بررسی وضعیت جذب بیماران خارجی در بخش های دولتی و غیردولتی و راه کارهای ارتقاء وضعیت موجود

5- بررسی میزان عفونت های بیمارستانی در بخش های مختلف بیمارستان ها

6- بررسی میزان رعایت بهداشت دست در بخش های تخصصی بیمارستان های بابل

7- بررسی تاثیر استفاده از پانسمان های نوین در بهبود زخم های سوختگی

8- بررسی میزان آگاهی پرستاران و سرپرستاران از سطوح گندزدائی وسایل و تجهیزات

9- بررسی میزان آگاهی کادر درمان (پرستار-پزشک و پرسنل پاراکلینیکی) از دستورالعمل احتیاطات استاندارد

10- بررسی میزان آگاهی کادر درمان (پرستار-پزشک و پرسنل پاراکلینیکی) از نحوه ایزولاسیون بیماران

11- بررسی میزان آگاهی بیماران و مددجویان از منشور حقوق بیمار

12- بررسی راهکارها و موانع موجود در اجرای آموزش به بیمار در بیمارستان های شهرستان بابل

13- بررسی راهکارها و موانع موجود در اجرای پژوهش های کاربردی در بیمارستان های شهرستان بابل

14- بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت در بیمارستان های شهرستان بابل

15- بررسی اثربخشی آموزش های مداوم در بیماستان های شهرستان بابل

16- بررسی خطاهای رایج پرستاری در بیمارستان های شهرستان بابل

17- بررسی میزان اثربخشی اجرای قانون ارتقاء بهره وری بر رضایتمندی پرسنل پرستاری

18- بررسی استاندارد نیروی انسانی پرستاری در بخش های مراقبت ویژه و اثر آن بر کیفیت خدمات پرستاری

19- بررسی استاندارد نیروی انسانی پرستاری در بخش های بیمارستانی و اثر آن بر کیفیت خدمات پرستاری

20- بررسی میزان رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستان های شهرستان بابل

21- بررسی میزان همکاری بخش غیر دانشگاهی در پذیرش بیماران اورژانس

22- بررسی وضعیت کنترل و نظارت مدیران پرستاری بیمارستان های شهرستان بابل

23- بررسی آگاهی پرسنل پرستاری از شرح وظایف خود

24- بررسی آگاهی و نگرش پرسنل پرستاری نسبت به تکریم ارباب رجوع 

25- بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت های پرستاری

26- بررسی مقایسه ای میزان آسیب شغلی در گروه های درمان در سال 89 و 90 در بیمارستان های شهرستان بابل

27- بررسی دلایل اعزام بیماران (سوختگی ها، حوادث جاده ای، خودکشی، مسمومیت ها و حوادث خانگی)

28- بررسی وضعیت آمادگی بیمارستان های شهرستان بابل در مقابله با بلایای طبیعی

29- بررسی مشکلات حرفه ای کادر پرستاری در بخش های مختلف بیمارستان های شهرستان بابل

 

و بر اساس تروما سنتر بودن مرکز اموزشی درمانی شهید بهشتی بابل موارد ذیل نیز جزء الویت های پژوهشی هستند.

 1.    بررسی و مدیریت از صحنه آسیب های ترومایی، انتقال به بیمارستان، اتاق های طب اورژانس، اتاق های جراحی، آی سی یو تا زمان ترخیص و بعد از آن در واحد های تحت پوشش و نیز مقایسه با استانداردهای بین المللی

 2.  مرور روش های معمول و استاندارد در مدیریت آسیب های ترومایی در مراکز سراسر جهان، بررسی تغییرات در منطقه و فعال نمودن روش ها برای اجرای آن در این مرکز

 3.  پژوهش در نتایج حاصل از شیوه های درمانی و تشخیصی بیماران ترومایی پس از صانحه و دیگر جراحی های اورژانسی در مراکز و تغییرات پیشنهادی و توسعه روش ها

 4. عملکرد پژوهش در روش های تشخیصی و درمانی برای بیماران و سایر جراحی های اورژانس

 5.    آموزش گروه های درگیر با بیماران ترومایی و جراحی های اورژانسی در ابعاد مختلف

  با توجه به الویت های پژوهشی فوق ، اساتید، دانشجویان و کارکنان این مرکز برای انجام طرح های پژوهشی باید به الویت های پژوهشی گفته شده توجه نمایند و تا حد امکان طرح ها را بر اساس این الویت ها انتخاب نمایند.ضمنا موارد ذیل نیز باید رعایت گردد.

 1. تعیین اولویت های تحقیقاتی و سوق دادن تحقیقات به سمت اولویتها

 2. تشویق همکاران پایه و بالینی در انجام تحقیقات مشترک

 3.   تشویق تحقیقات گروهی

 4.  ارتباط با دانشگاههای غیر پزشکی در انجام تحقیقات بین رشته ای

 5. ارتباط با دانشگاههای مادر و دانشگاههای بین المللی

 6. تهیه بانک های اطلاعاتی پژوهشی

 7. ارتقای سطح و جایگاه تولید علم دانشگاه در سطح ملی و منطقه ای

 8. بهبود کمی و کیفی تحقیقات پایه و بالینی

 9. پایبندی به اصول اخلاق در پژوهش

 10.  رعایت حق مالکیت مادی و معنوی آثار استناد و منتشر شده در دانشگاه