فهرست

اتاق عمل اورژانس

اتاق عمل شماره 2

 درطبقه هم کف و در مجاورت  بخش اوژانس واقع شده است و با داشتن 2 اتاق عمل به بیماران ارائه خدمت می نمایند.این اتاق عمل 3 روز در هفته مخصوص عمل های پیوند کلیه  می باشد  و در سایر روزهای هفته عمل  های ارتوپدی، جراحی عمومی، جراحی فک و صورت و ارولوژی انجام می گردد میانگین متوسط عملهای ماهیانه 100 مورد می باشد.

کادر پزشکان:

رئیس بخش: دکتر عمادالدین موعودی/جراح کلیه و مجاری ادراری، فلوشیب اروانکولوژی

نام پزشک

تخصص

نام پزشک

تخصص

دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاشا

جراح عمومی (دانشیار)

دکتر مریم شامخی امیری

فوق تخصص جراح عروق (استادیار)

دکتر علی اصغر درزی

جراح عمومی (دانشیار)

دکتر بابک معتقدی

فوق تخصص جراح زیبایی وترمیمی  (استادیار)

دکتر نوین نیک بخش

فوق تخصص توراکس (دانشیار)

دکتر یوسف رضا یوسف نیا پاشا

جراح کلیه و مجاری ادراری (دانشیار)

دکتر ابوالحسن علیجانپور

جراح عمومی/فلوشیپ سوختگی (استادیار)

دکتر حمیدرضا آقاجانی میر

جراح کلیه و مجاری ادراری (درمانی)

دکتر علی زاهدیان

جراح عمومی (استادیار)

دکتر اباذر اکبرزاده پاشا

جراح کلیه و مجاری ادراری/فلوشیب پیوند (دانشیار)

دکتر رامین نصرتی وند نمین

فوق تخصص توراکس (استادیار)

دکتر حمید شافی

جراح کلیه و مجاری ادراری/فلوشیب آندولاپاراسکوپی (استاد)

دکتر بهاره محتشم الشریعه

جراح عمومی (استادیار)

دکتر عمادالدین موعودی

جراح کلیه و مجاری ادراری/فلوشیب اروانکولوژی (کانسرها) (دانشیار)

دکتر سید حسن عزب دفتری،

جراح مغز و اعصاب (درمانی)

دکتر سید مختار اسماعیل نژاد گنجی

جراح ارتوپدی (دانشیار)

دکتر علیرضا دانش

جراح مغز و اعصاب (درمانی)

دکتر مسعود بهرامی فریدونی

جراح ارتوپدی (استادیار)

دکتر هادی ابراهیمی

جراح مغز و اعصاب (استادیار)

دکتر مانی فلسفی

جراح ارتوپدی (استادیار)

دکتر سید حبیب اله حسنی

جراح مغز و اعصاب (درمانی)

دکتر رحمت اله جو کار

جراح ارتوپدی (استادیار)

دکتر سیدمرصاد موسوی عبداللهی

جراح ارتوپدی (استادیار)

دکتر مجید خلیلی زاد درون کلایی

جراح ارتوپدی (استادیار)

دکتر رامین فروغی

جراح فک و صورت (استادیار)

دکتر مهرافزا میر

متخصص بیهوشی/فلوشیپ درد (استادیار)

دکتر منیره روشندل مقدم

جراح فک و صورت (استادیار)

دکتر شهرام سیفی

متخصص بیهوشی/فلوشیپ ICUبالغین (استادیار)

دکتر فاطمه رجایی راد

جراح فک و صورت (استادیار)

دکتر مهران علمی

متخصص بیهوشی (درمانی)

دکتر علیرضا بابایی درزی

جراح فک و صورت (استادیار)

دکتر مسعود قاسمی

متخصص بیهوشی (درمانی)

دکتر منصوره محمدی

جراح فک و صورت (استادیار)

دکتر کیوان حسین جان زاده

متخصص بیهوشی (درمانی)

دکتر علیرضا پورنبی

جراح فک و صورت (استادیار)

دکتر محسن دقمه چی

متخصص بیهوشی (استادیار)

دکتر اویس خاکباز

جراح فک و وصورت (مربی)

دکتر محمد اسماعیلی

متخصص بیهوشی (استادیار)

دکتر ابراهیم علیجانپور

متخصص بیهوشی (دانشیار)

دکترسید حسین حمیدی

متخصص بیهوشی/فلوشیپ بیهوشی قلب (استادیار)

 

گروه پرستاری :

سرپرستار:   فرزانه قلی زاده ، کارشناس پرستاری

در این بخش حدود 7 پرسنل پرستار، اتاق عمل، هوشبری با اخذ شرح وظیفه از مسئول مربوطه ارائه خدمت می نمایند