فهرست

اتاق عمل

اتاق عمل

 

 اتاق عمل های بیمارستان شهید بهشتی شامل دوسطح، گروه اتاق عمل های مرکزی و گروه اتاق عمل های اورژانس می باشد.اتاق عمل مرکزی دارای 7اتاق می باشدکه یک اتاق آن به عمل های اورژانس اختصاص یافته است و در اتاق شماره یک و دو عملهای ارتوپدی، اتاق شماره سه عملهای ارولوژی، اتاق شماره چهار و پنج  عملهای مغزو اعصاب و عملهای جنرال مانند لاپاراتومی، لاپاراسکوپی، ..., PCNL و اتاق شماره شش عملهای عفونی انجام می شود.

به طور متوسط در اتاق عمل مرکزی روزانه 25مورد عمل جراحی صورت میگیرد. میانگین و آمار عملهای جراحی در یک ماه 500 مورد می باشد. در این بخش حدود 43 پرسنل اتاق عمل وهوشبری با اخذ شرح وظیفه از مسئول مربوطه سرکارخانم ابراهیم نژاد ارائه خدمت می نمایند.

با توجه به مرکزآموزشی،درمانی بودن بیمارستان، ‌اتاق عمل مرکزی درترم تحصیلی پذیرای حدود 50-40 دانشجوی اتاق عمل،‌هوشبری و پزشکی وهمچنین در رشته های ارتوپدی، جراحی، فک، صورت وبیهوشی رزیدنت در حال آموزش می باشد.

اتاق عمل اورژانس نیز در داخل بخش اوژانس واقع شده است و با داشتن 2اتاق عمل و با بکارگیری پنج پرسنل اتاق عمل و 2پرسنل بیهوشی تحت نظرسرپرستار به بیماران ارائه خدمت می نمایند. میانگین متوسط عملهای ماهیانه 100 مورد می باشد.