فهرست

بازديد نمايندگان محترم وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکى به همراه نمايندگان شرکت خصوصى آرين پايا طب,در مورد واگذارى بخش دياليز به بخش خصوصى

بازديد نمايندگان محترم وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکى به همراه نمايندگان شرکت خصوصى آرين پايا طب,در مورد واگذارى بخش دياليز به بخش خصوصى با حضور رياست محترم دانشگاه جناب آقاى دکتر ربيعى,رياست ومديريت محترم مرکز وديگر مسؤلين.
چهارشنبه4مردا96