فهرست

عمل جراحى موفقيت آميز شکستگى مهره L1 کمر بیمار30 ساله

عمل جراحى موفقيت آميز شکستگى مهره L1 کمر آقاى 30ساله که دراثر تروماى شديددچار  شکستگى همراه با جابجايى  بود توسط دکتر زهره وند جراح مغز واعصاب در بيمارستان شهيد بهشتى.به گفته آقاى دکتر زهره وند جراح مغز واعصاب :
آقای 30 ساله مورد ترومای شدید به کمر واسیب شدید به مهرهL1..و جابجایی مهره و کیفوز..همراه بود تحت يک عمل جراحی5 ساعته, وبا همکارى سرويس محترم بيهوشى (آقاى دکتر مير) تحت Wake upتست مهره آسيب ديده جااندازی شدو مریض بدون نقص عصبی ..با حال عمومی  خوب مرخص شد.