فهرست

بازديد هيئت ارزشيابى رشته تخصصى  راديولوژى وزارت بهداشت

بازديد هيئت ارزشيابى رشته تخصصى  راديولوژى وزارت بهداشت,درمان وآموزش پزشکى از رشته راديولوژى در بيمارستان شهيد بهشتى.
روابط عمومى بيمارستان شهيد بهشتى
پنج شنبه 26مرداد 96