فهرست

حضور ریاست،مدیریت ودیگر مسؤلین محترم بیمارستان در اولین روز سال جدید در بخش های درمانی

حضور ریاست،مدیریت ودیگر مسؤلین محترم بیمارستان در اولین روز سال جدید در بخش های درمانی