فهرست

حضور مدیریت بمناسبت روز آزمایشگاه در آزمایشگاه مرکز

حضور مدیریت بمناسبت روز آزمایشگاه در آزمایشگاه مرکز

بمناسبت آزمایشگاه ، مدیریت محترم مرکز با حضور در واحد آزمایشگاه ، ضمن تبریک این روز ، از پرسنل زحمتکش این مرکز تقدیر نمود.