فهرست

ارزیابی ادواری اعتبار بخشی درمان

ارزیابی ادواری اعتبار بخشی درمان

ه گزارش روابط عمومی مرکز ، انجام ارزیابی ادواری اعتبار بخشی درمانی توسط ارزیابان محترم کشوری دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی در روز دوشنبه 97/4/4