فهرست

اهداء دو دستگاه دیالیز پیشرفته به بخش دیالیز بیمارستان شهید دکتر بهشتی

به گزارش روابط عمومی مرکز، در اقدامی زیبا و شایسته خانواده ی محترم شعرباف (وارثین محترم زنده یاد عباسعلی شعرباف ) و سرکار خانم عاطفه داوریان دو دستگاه دیالیز به ارزش 1/000/000/000 ریال به بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی اهداء نمودند.