فهرست

بازسازی بخش آندوسکوپی توسط خیر گرامی جناب آقای محمد علی شیرزاد

به گزارش روابط عمومی مرکز، واحد آندوسکوپی این بیمارستان توسط خیر گرامی جناب آقای محمد علی شیرزاد به ارزش تقریبی 300/000/000 ریال بازسازی و در روز شنبه مورخ 97/5/20 مورد بهره برداری قرار گرفت .