فهرست

تست نظام ارجاع از سطح یک به سطح دو در شهرستان بابل انجام شد


به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید بهشتی بابل ؛ در راستای اجرای پروژه نظام ارجاع در دانشگاه علوم پزشکی بابل روز یکشنه مورخ 2 مهرماه 1397 ارتباط بین مرکز سطح 1 و سطح 2 در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل با موفقیت تست گردید.
در برقراری این ارتباط که بصورت آزمایشی بین سامانه سیب (سطح 1) و HIS (سطح 2) ایجاد شد یک بیمار از یکی از مراکز درمانی سطح یک شهرستان (مرکز بهداشتی گرجی آباد) توسط پزشک محترم خانواده ویزیت و با دریافت فرم ارجاع به مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی ارجاع شد. بیمار مربوطه با در دست داشتن  HIDبه درمانگاه مرکز مراجعه و اطلاعات بیمار مستقیما از سامانه سیب  فراخوانی و بر روی HIS بارگذاری گردید. در ادامه این فرایند پزشک متخصص با مشاهده اطلاعات ارجاع بیمار ، نسبت به ارائه خدمت و ثبت تشخیص اقدام و پسخوراند آن به سامانه سطح 1 (سیب) ارسال گردید.
انجام کلیه این فرآیندها با حضور معاون درمان، معاون بهداشتی، مدیر آمار وفناوری، مدیر بیمارستان شهید بهشتی و همچنین تیم کارشناسی از حوزه های درمان، بهداشتی و آمار فناوری اطلاعات دانشگاه انجام شد و نقطه نظرات اصلاحی مدنظر در اجرای بهتر این طرح به شرکت های تامین کننده سامانه های مستقر در سطح 1 و سطح 2 ارائه شد.
قابل ذکر است گام بعدی در اجرای موفق این پروژه در دانشگاه برقراری ارتباط با سنا (سامانه نظام ارجاع) با هماهنگی دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.