فهرست

برگزاری ایستگاه سلامت جهت غربالگری فشارخون , ...

در راستای اجرا برنامه ارتقاء سطح سلامت مراجعین مراکز درمانی، بیمارستان شهید بهشتی با همکاری معاونت بهداشتی اقدام به برگزاری ایستگاه سلامت جهت غربالگری فشارخون ، دیابت ، آزمایش HIV و پخش پمفلت های آموزشی در زمینه های مختلف نموده است.