فهرست

جلسه هماهنگی اعتباربخشی باحضور آقای امامقلی زاده مسئول اعتباربخشی دانشگاه

جلسه هماهنگی اعتباربخشی باحضور آقای امامقلی_زاده مسئول اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دکتر اکبرزاده ریاست ودکتر خاکساريان مدير بیمارستان شهيد بهشتى و دیگر مسئولین