فهرست

مراسم افتتاحیه و بازدید ارزیابان اعتباربخشی

مراسم افتتاحیه و بازدید ارزیابان محترم اعتباربخشی وزارت بهداشت ، درمان پزشکی از بیمارستان شهید بهشتی