فهرست

صدور پروانه حرفه ای صلاحیت حرفه ای مدیریت پرستاری

به گزارش روابط عمومی مرکز : طی مراسمی در سالن امام حسین (ع) پروانه صلاحیت حرفه ای مدیر پرستاری، سرپرستاران و سوپروایزهای بیمارستان شهید بهشتی در حضور ریاست و مدیریت و جناب آقای امامقلی زاده مدیر پرستاری دانشگاه ، به افراد نامبرده اهداء گردید.