فهرست

جشن بازنشستگی سرکار خانم خاتمی

به گزارش روابط عمومی مرکز: بمناسبت بازنشستگی سرکار خانم خاتمی سرپرستار محترم بخش جراحی زنان، مراسم جشنی در حضور ریاست و مدیریت و دیگر مسئولین بیمارستان برگزار و از زحمات ایشان در طول خدمت تقدیر بعمل آمد.