فهرست

بازديد آقاى دکتر ربيعى رياست محترم دانشگاه و دفتر فنى دانشگاه , رياست ,مديريت محترم مرکز از بخش اورژانس در حال ساخت.

گزارش تصويرى از بازديد آقاى دکتر ربيعى رياست محترم دانشگاه و دفتر فنى دانشگاه , رياست ,مديريت محترم مرکز از بخش اورژانس در حال ساخت.
دوشنبه 96/03/08