بارگزاری
فهرست
کامران محمدنیا

کامران محمدنیا مسئول دفتر بهبود کیفیت

دکتر سید احمد قاسمی

دکتر سید احمد قاسمی معاون درمان

دکتر مهرافزا میر

دکتر مهرافزا میر معاون آموزشی

معصومه قلی پور

معصومه قلی پور مدیر خدمات پرستاری

محسن حاج محمدولی

محسن حاج محمدولی کارشناس بهبود کیفیت

بیژن آریان

بیژن آریان کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

سید علی اکبر  بزرگ نیا

سید علی اکبر بزرگ نیا مسئول واحد منابع انسانی

حسین کوچکی

حسین کوچکی رئیس امورمالی

محمدعلی ساتری

محمدعلی ساتری مسئول واحد اطلاعات سلامت

رمضان هدایتی

رمضان هدایتی مسئول حراست

امید حاجی آقاپور مقیمی

امید حاجی آقاپور مقیمی مسئول فناوری اطلاعات

دکتر اباذر  اکبرزاده پاشا

دکتر اباذر اکبرزاده پاشا ریاست بیمارستان و رئیس کمیته تیم اجرایی

دکتر حمید خاکساریان

دکتر حمید خاکساریان مدیر و مسئول فنی بیمارستان