بارگزاری
فهرست
دکتر حمید خاکساریان

دکتر حمید خاکساریان مذیریت بیمارستان

مسئول فنی صبح و عصر بیمارستان
دکتر امان الله روحی

دکتر امان الله روحی رئیس اورژانس

مسئول فنی شبهای فرد بیمارستان
دکتر فرهاد باقریان

دکتر فرهاد باقریان متخصص طب اورژانس

مسئول فنی شبهای زوج بیمارستان