بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر علی زاهدیان تجنکی

دکتر علی زاهدیان تجنکی

فلوشیب فوق تخصص کلورکتال

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 32251947
تلفن داخلی 1296
فکس 32251664
پست الکترونیکی