بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر فرشید اولیایی

دکتر فرشید اولیایی

سمت : معاون آموزشی بیمارستان

تخصص : نفرولوژیست

سوابق تحصیلی : فوق تخصص نفرولوژی و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی

سابقه کار: 18 سال

شرح وظیفه :

 بخش اول: توسعه آموزش پزشكي

-   بخش دوم: اعضاي هيأت علمي

-   بخش سوم: ارتباطات

-   بخش چهارم: تجهيزات آموزشي

-    بخش پنجم: دانشجو، كارروز، دستيار، فلو

 

بخش اول: توسعه آموزش پزشكي

1- برنامه‌ريزي براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي بيمارستان در چارچوب سياست ها و برنامه‌هاي دانشگاه، دانشکده پزشكي و بيمارستان

2-ارتقاي توان‌مندي‌هاي اعضاي هيأت علمي بيمارستان در زمينه برنامه‌ريزي آموزشي، ارزشيابي (اعم از فراگيران، برنامه و اعضاي هيأت علمي)، روش‌هاي تدريس و يادگيري، پژوهش در آموزش، و مديريت تغيير در حيطه آموزش باليني.

3-هدايت کميته‌هاي آموزشي، بخش‌ها و گروه‌هاي بيمارستاني در زمينه بازنگري برنامه‌هاي آموزشي، اصلاح روند ارزشيابي آموزشي، به كارگيري روش‌هاي جديد آموزشي و يادگيري و هدايت طرح‌هاي پژوهش در آموزش در حيطه آموزش باليني.

4-       پايش مستمر عوامل مؤثر بر كيفيت آموزشي و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذيربط.

5-      انجام طرح‌هاي پژوهش در آموزش به صورت مشترك با بخش‌ها/گروه‌هاي آموزشي بيمارستان در حيطه آموزش باليني.

6-      هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي مركز توسعه آموزش بيمارستان

7- ارايه پيشنهاد و مشاوره به دانشكده پزشكي در خصوص اتخاذ راهكارهاي مؤثر در كيفيت آموزش پزشكي

 

بخش دوم: اعضاي هيأت علمي

1-      هدايت و نظارت بر برنامه‌ريزي ساليانه فعاليت‌هاي آموزشي بخش‌ها.

2-      نظارت بر حضور و فعاليت اعضاي هيأت علمي در بخش‌هاي آموزشي، درمانگاه‌ها و اتاق‌هاي عمل.

3-      نظارت بر ارائه گزارش کار و فعاليت آموزشي و درماني اعضاي هيأت علمي در بخش‌هاي مختلف.

4-      نظارت و تنظيم زمانبندي نحوه شرکت در کارگاه‌هاي آموزشي.

5-      نظارت بر حسن اجراي موازين اسلامي توسط اعضاي هيأت علمي.

6-      نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس هاي علمي.

7-   مشاركت در نظارت بر ارزشيابي فعاليت هاي بخش و اعضاي هيأت علمي (بخشي از آن توسط دانشجو و کارورز به صورت محرمانه انجام مي‌گيرد).

 

 بخش سوم: ارتباطات

1-   تشکيل و اداره کميته‌هاي آموزشي بيمارستان (با حضور رياست بيمارستان، رؤساي بخش‌ها و مديران مرتبط) ـ کميته هاي دانشجوئي ـ كارآموزي ـ كارورزي ـ دستياري.

2-      شرکت در جلسات معاونين آموزشي بيمارستان‌ها دانشگاه در جهت هماهنگي در امر آموزش.

3-      ارتباط و هماهنگي با ساير قسمت‌هاي بيمارستان از قبيل دفتر پرستاري، آزمايشگاه و ...

4-      تنظيم فعاليت آموزشي بيمارستان و تهيه گزارش فعاليت‌هاي آموزشي براي مراجع بالاتر.

 

بخش چهارم: تجهيزات آموزشي

1-      تنظيم طرح هاي مربوط به تکنولوژي آموزشي و درخواست بودجه آنها.

2-      نظارت بر تجهيز و اداره کتابخانه بيمارستان.

3-      نظارت برتنظيم برنامه هاي استفاده از فضاي آموزشي (سالن کنفرانس، آمفي تأتر و کلاس‌هاي درس).

4-   تجهيز واحد سمعي و بصري برنامه‌ريزي جهت بکارگيري از روش ها و تکنولوژي‌هاي جديد و تهيه وسايل کمک آموزشي جهت سالن کنفرانس و کلاس‌هاي درس.

 

بخش پنجم: دانشجو، كارورز، دستيار، فلو

1-      کنترل و نظارت بر معرفي نامه‌ها.

2-   هماهنگي در نحوه تقسيم آموزش گيرندگان با معاونت آموزش باليني دانشکده پزشکي و مديران گروه هاي آموزشي براساس ظرفيت بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها.

3-   معرفي آموزش گيرندگان به بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها و صدور كليه گواهي‌هاي انجام كار در دوره كارآموزي وكارورزي.

4-      نظارت بر برنامه‌ريزي کيفي آموزش در بخش‌هاي آموزشي به صورت تئوري و عملي.

5-   نظارت و هماهنگي بر نحوه ارزشيابي و امتحان پايان دوره آموزش گيرندگان و اعلام نمرات ارزشيابي کارآموزان و کارورزان و اعلام بکار و گواهي کارکرد فلوها و دستياران به دانشکده پزشکي.

6-      نظارت بر اجراي انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشي در بخش‌ها و درمانگاه‌ها.

7-      برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي موازين اسلامي و اخلاق پزشکي در بخش‌ها.

8-      برنامه‌ريزي و نظارت بر ارائه امور رفاهي آموزش گيرندگان در بيمارستان‌ها.

9-      تجهيز پاويون‌هاي دستياران و دانشجويان و نظارت بر امکانات رفاهي و غذائي.

 

ساير موارد:

ـ انجام امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 32252071
تلفن داخلی 1240
فکس 32254392
پست الکترونیکی ol_1964@yahoo.com