فهرست

5 may روز جهانی بهداشت دست

بمناسبت (5 may روز جهانی بهداشت دست) و بمنظور توسعه فرهنگ بهداشت دست ، مدیریت محترم و دیگر مسئولین بیمارستان از تعدادی از بخشهای درمانی بازدید بعمل آوردند.