فهرست

برقرارى ايستگاه سلامت

برقرارى ايستگاه سلامت(غربالگرى قند خون وفشارخون,مشاوره بيماريها رفتارى شامل هپاتيت وايدزو..,آموزش ومشاوره در زمينه انواع سرطان ها)بصورت رايگان. 1تا3بهمن96در بيمارستان شهيد بهشتى

بازديد هيئت اررزشيابى وزارت بهداشت,ازدستيارى رشته جراحى کليه و مجارى تناسلى ودستيارى رشته جراحى عمومى در بيمارستان شهيد بهشتى.

بازديد هيئت اررزشيابى وزارت بهداشت,ازدستيارى رشته جراحى کليه و مجارى تناسلى ودستيارى رشته جراحى عمومى در بيمارستان شهيد بهشتى.