فهرست

توانمنی های گروه ارتوپدی

    توانمندی های گروه در زمینه های تشخیصی درمانی: آرتروسکوپی تخصصی از شانه – زانو.

اعمال جراحی مهم قابل اجرا توسط گروه: آرتروپلاستی هیب- زانو، آرتروسکوپی زانو - ترمیم های لیگمانی، آتروسکوپی شانه - ترمیم تاندونی، اعمال جراحی ستون فقرات - اسکلینوس - کیفوزیس و آنامالی مادرزادی.