فهرست

توانمندی های گروه رادیولوژی

توانمندی های گروه در زمینه اقدمات مداخله ای نظیر بیوپسی از تمام توده های بدن، FNA با هدایت سونوگرافی و سی تی اسکن، درناژ صفراوی، کوله سیستومی، درناژ انواع آبسه ها و Collection نفروستومی.