فهرست

توانمندی های گروه فک و صورت

     توانمندی های گروه در زمینه های تشخیصی درمانی: مشکلات و اختلالات مربوط به دستگاه جونده -مشکلات مربوط به نواقص مادرزادی ناحیه فک و صورت -ترومای جمجمه، دهان، فک و صورت -ضایعات پاتولوژیک ناحیه دهان، فک و صورت -اختلالات رشدی تکاملی فک و صورت .

     اعمال جراحی مهم قابل اجرا توسط گروه: آرتروسنتز و آرتروتومی مفصل گیجگاهی فکی -جراحی های پیشرفته قبل از پروتز -ترمیم شکاف لب، شکاف کام و شکاف آلوئول -انجام تمامی جراحی های مربوط به درمان ترومای دهان، فک و صورت -درمان جراحی ضایعات پاتولوژیک اعم از خوش خیم و بدخیم ناحیه فک و صورت -بازسازی های ناحیه دهان، فک و صورت با استفاده از روش های پیشرفته و استفاده از انواع فلپ ها -جراحی های ارتوگناتیک و Cosmetic ناحیه فک و صورت.