فهرست

فرم های ارزشیابی و نیازسنجی

فرم شماره 1 ) پرسشنامه ارزشیابی عضو هیات علمی بالینی توسط رئیس بخش بالینی مرکز

فرم شماره 2) پرسشنامه ارزشیابی عضو هیات علمی بالینی توسط معاون آموزش بالینی 

فرم شماره 3) فرم رضایتمندی اعضای هیئت علمی از امکانات آموزشی و رفاهی مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی 

فرم شماره 4) فرم رضایتمندی فراگیران از امکانات آموزشی و رفاهی مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی بابل

فرم شماره 5) فرم نظرخواهی آموزرش بالینی ویژه پزشکی

فرم شماره 6) فرم گزارش خطای پزشکی

فرم شماره 7) فرم نظرخواهی آموزش بالینی ویژه دستیاران

فرم شماره 8) فرم نظرخواهی دانشجویان از دوره ی کارآموزی مربیان بالینی (ویژه دانشجویان پیراپزشکی و پرستاری)

فرم شماره 9) فرم نظرسنجی کارورز از وضعیت آموزشی بخش مربوطه

فرم شماره 10) فرم نظرخواهی فعالیتهای آموزشی و اجرایی توسط همکاران گروه

فرم شماره 11) فرم نظرخواهی فعالیتهای آموزشی و اجرایی - خودارزشیابی

فرم شماره 12) فرم نیازسنجی آموزشی و خدماتی رفاهی اعضای هیات علمی