فهرست

تفاهم نامه

1) تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشکده پیراپزشکی با مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی بابل

2) تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشکده پرستاری و مامایی با مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی بابل

3) تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشکده توانبخشی با مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی بابل