فهرست

شورای آموزشی گروهها

 1) جدول زمانبندی شورای گروه آموزشی .... شش ماه اول سال تحصیلی 1397

 2) جدول زمانبندی شورای گروه آموزشی ... شش ماه دوم سال تحصیلی 1397