فهرست

تیم مدیریت آموزش در مرکز

تیم مدیریت آموزش در مرکز

تیم مدیریت آموزش در مرکز شامل افراد ذیل می باشند:

  1. رئیس مرکز
  2. معاون آموزشی مرکز
  3. مدیران گروه های آموزشی و یا نمایندگان آنها
  4. روسای بخشهای کلینیکی
  5. روسای بخشهای پاراکلینیکی
  6. روسای بخشهای آموزشی (که همه عضو هیات علمی هستند)
  7. مترون یا سوپروایزر