فهرست

 نحوه ی نظارت اعضای هیئت علمی بر فعالیت درمانی فراگیران

 

عنوان:   نحوه ی نظارت  اعضای هیئت علمی بر فعالیت درمانی فراگیران (دستیار و کارورز)

دامنه:   اساتید محترم / فراگیران رشته های مختلف علوم پزشکی

کد: د ا / رعایت حقوق بیمار/2005

صفحه :2-1

استاندارد: ح-7

تاریخ تدوین : دی ماه 95

تاریخ بازنگری: اسفند ماه 96

تاریخ ابلاغ:   فروردین 97

 

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل :

  1. فعالیت های درمانی که هر کدام از گروههای اعلام شده (دستیار و کارورز)مجاز به انجام آنها هستند و شرح وظایفشان مشخص شده است.
  2. در صورت گزارش هر گونه مغایرت فعالیت انجام شده با شرح وظایف هر کدام از گروهها مساله ...توسط استاد مربوطه پیگیری می شود
  3. ثبت حضور و غیاب فراگیر توسط بخش و یا دستیاران در دفتر مخصوص برای بررسی و پایش فراگیر 
  4. نظارت بر نحوه تکمیل و تحویل اسناد، مدارک مانند پرونده بیمار توسط استاد مربوطه
  5. هر کدام از اساتید محترم باید مسئولیت کنترل فعالیت های درمانی فراگیران مربوط به خود را بپذیرند.    
  6. فراگیر در صورت غیبت (به علت بیماری و ) موظف است مراتب را در اسرع وقت به همراه اسناد و مدارک مربوطه به استادکار اطلاع دهد.

    8)  اعلام ترک دوره توسط فراگیر  به واحد آموزش مرکز 

   9)  استاد بر توانمندی شاگرد در مهارت های درمانی(در حد متعارف امور مربوطه با حفظ کرامت انسانی) نظارت کند

 10)   استاد نباید فرایند آموزش محول شده به خود را به دیگران بسپارد

 11)     نظارت و کنترل بر مستنداتی که حاکی از دستیابی فراگیران به اهداف درمانی اعلام شده درس مربوطه باشد.

 

تهیه کننده: 

تائید کننده:                                     

              تصویب کننده:

تیم مدیریت آموزش