فهرست

روش اجرای آموزش به بیمار توسط فراگیران

 

عنوان:  روش اجرای آموزش به بیمار توسط فراگیران

دامنه:   اساتید محترم / فراگیران رشته های مختلف علوم پزشکی

کد: ر ا / برنامه ها و فرآیندهای آموزشی/2007

صفحه : 2-1

استاندارد:  ز-10

تاریخ تدوین : دی ماه 95

تاریخ بازنگری: اسفند ماه 96

تاریخ ابلاغ:   فروردین 97

 

 

 

 

 

 

 

روش اجرا  :

فراگیران ( دستیار) باید کلیه قسمتهای مرتبط در فرم های آموزشی نصب شده در پرونده بیمار را پس از ارائه آموزش به بیمار یا همراه ، به طور کامل تکمیل نموده و مهر و امضاء نمایند :

الف- فرم آموزش به بیمار در بدو پذیرش :

 1. فراگیر مسئول بیمار باید خود را به بیمار معرفی کند.
 2. در مورد روش های درمانی و روشهای جایگزین (در حد فهم بیمار) به او توضیح دهد
 3. پیامدهای ناشی از درمان را برای بیمار توضیح دهد

ب- فرم آموزش قبل از عمل و یا انجام هر گونه پروسیجر درمانی و جراحی :

 1. به بیمار در خصوص نوع روش درمانی که برایش انتخاب شده است توضیحات قابل درک دهد
 2. از اختصارات پزشکی در زمان توضیح دادن تا حد امکان اجتناب کند
 3. نوع بیهوشی انتخابی را برای بیمار توضیح دهد
 4. عوارض احتمالی ناشی از مصرف آرامبخش ها و مسکن ها ( سرگیجه ، افت فشار ، سقوط از تخت و ....) را برای بیمار توضیح داده و به بیمار و همراه او در خصوص رعایت نکات ایمنی گوش زد نماید
 5. نوع عمل جراحی که قرار است انجام گیرد

 

ج- فرم آموزش بعد از ترخیص ( حین ترخیص ) :

 1. آموزش دارو و درمان پس از ترخیص برای بیمار
 2. زمان و نحوه مصرف صحیح داروها ( دستورات دارویی )
 3. نوع تغذیه ( بر حسب بیمار )
 4. عوارض و نکات دارویی (عوارض احتمالی داروها )
 5. میزان فعالیت و استراحت بیمار پس از ترخیص
 6. آموزش خود مراقبتی در منزل
 7. معرفی به پزشک برای پیگیری بعدی
 8. زمان و مکان مراجعه به پزشک در پیگیری های بعدی را حتما در فرم های آموزشی ثبت نمایند.

نکته:  اگر این فرمها توسط کارورز تکمیل شده ، باید توسط پزشک مسئول بیمار و یا دستیار چک ، بازبینی و مهر و امضاء گردد و تنها با مهر کارورز قابل قبول نیست.

 

تهیه کننده: 

تائید کننده:                                     

              تصویب کننده:

تیم مدیریت آموزش