فهرست

تیم اعتباربخشی مرکز

تیم اعتبار بخشی مرکز شامل افراد ذیل می باشند: 

1- رئیس مرکز

2- مدیر بیمارستان

3 - معاون آموزشی مرکز

4 - مدیران گروه های آموزشی و یا نمایندگان آنها

5- کارشناس اعتباربخشی (خانم سمانه شریفی )