فهرست

تیم اعتباربخشی مرکز

تیم اعتبار بخشی مرکز شامل افراد ذیل می باشند: 

1- رئیس مرکز

2- مدیر بیمارستان

3 - معاون آموزشی مرکز

4 - مدیران گروه های آموزشی و یا نمایندگان آنها

5 - کارشناس مسئول اعتباربخشی (آقای کامران محمدنیا )

6- کارشناس اعتباربخشی (خانم سمانه شریفی ) 

7- کارشناس اعتباربخشی (آقای محمدعلی طهماسبی پور )