فهرست

 برنامه کارگاه های توانمندسازی اعضای هیات علمی

 

 برنامه کارگاه های توانمندسازی اعضای هیات علمی در سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی (EDC)

جدول1. عناوین کارگاه های توانمندسازی اعضای هیات علمی و فراگیران (1399 )

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

1.

آموزش مجازی ( سامانه نوید) دانشکده پیراپزشکی

17/1/99

2.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) مرکز امیرکلا

18/1/99

3.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) مرکز شهید بهشتی

23/1/99

4.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده پرستاری

24/1/99

5.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده پزشکی

26/1/99

6.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) مرکز آیت اله روحانی

27/1/99

7.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده بهداشت

30/1/99

8.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) مرکز یحیی نژاد

30/1/99

9.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده دندانپزشکی

31/1/99

10.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده پرستاری رامسر

14/4/99

11.

ارزیابی مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده پزشکی

17/4/99

12.

ارزیابی مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده پرستاری

17/4/99

13.

ارزیابی مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده توانبخشی

18/4/99

14.

ارزیابی مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده دندانپزشکی

18/4/99

15.

ارزیابی مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده پرستاری

21/4/99

16.

ارزیابی مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده بهداشت

24/4/99

17.

ارزیابی مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده پیراپزشکی

25/4/99

18.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا - ویژه کارشناسان

17/6/99

19.

ارزیابی دستیاران ( KF, PMP )

17/6/99

20.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا دانشکده پزشکی

24/6/99

21.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا دانشکده پزشکی

25/6/99

22.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا دانشکده پزشکی

29/6/99

23.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا دانشکده بهداشت

2/7/99

24.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا دانشکده پیراپزشکی

14/7/99

25.

آموزش پزشکی ویژه دستیاران

28 و 30/7/99

26.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا دانشکده دندانپزشکی

12/8/99

27.

چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی

12/8/99

28.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا دانشکده پرستاری رامسر

24/8/99

29.

وبینارطراحی و بازنگری کوریکلوم

29/11/99

30.

وبینار روش های نوین تدریس

30/11/99

31.

وبینار خلاقیت در تدریس

6/12/99

32.

وبینار راهکاری ارتقا انگیزش در کلاس درس

13/12/99

33.

وبینار تفکر نقادانه و تقویت مهارتهای بازاندیشی در دانشجویان

14/12/99

34.

وبینار اصول و روش های ارائه بازخورد به دانشجو

20/12/99

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

1.

آموزش مجازی ( سامانه نوید) دانشکده پیراپزشکی

17/1/99

2.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) مرکز امیرکلا

18/1/99

3.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) مرکز شهید بهشتی

23/1/99

4.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده پرستاری

24/1/99

5.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده پزشکی

26/1/99

6.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) مرکز آیت اله روحانی

27/1/99

7.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده بهداشت

30/1/99

8.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) مرکز یحیی نژاد

30/1/99

9.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده دندانپزشکی

31/1/99

10.

آموزش مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده پرستاری رامسر

14/4/99

11.

ارزیابی مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده پزشکی

17/4/99

12.

ارزیابی مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده پرستاری

17/4/99

13.

ارزیابی مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده توانبخشی

18/4/99

14.

ارزیابی مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده دندانپزشکی

18/4/99

15.

ارزیابی مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده پرستاری

21/4/99

16.

ارزیابی مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده بهداشت

24/4/99

17.

ارزیابی مجازی ( سامانه نوید ) دانشکده پیراپزشکی

25/4/99

18.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا - ویژه کارشناسان

17/6/99

19.

ارزیابی دستیاران ( KF, PMP )

17/6/99

20.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا دانشکده پزشکی

24/6/99

21.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا دانشکده پزشکی

25/6/99

22.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا دانشکده پزشکی

29/6/99

23.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا دانشکده بهداشت

2/7/99

24.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا دانشکده پیراپزشکی

14/7/99

25.

آموزش پزشکی ویژه دستیاران

28 و 30/7/99

26.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا دانشکده دندانپزشکی

12/8/99

27.

چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی

12/8/99

28.

نرم افزار تولید محتوای الکترونیک کمتازیا دانشکده پرستاری رامسر

24/8/99

29.

وبینارطراحی و بازنگری کوریکلوم

29/11/99

30.

وبینار روش های نوین تدریس

30/11/99

31.

وبینار خلاقیت در تدریس

6/12/99

32.

وبینار راهکاری ارتقا انگیزش در کلاس درس

13/12/99

33.

وبینار تفکر نقادانه و تقویت مهارتهای بازاندیشی در دانشجویان

14/12/99

34.

وبینار اصول و روش های ارائه بازخورد به دانشجو

20/12/99