فهرست

برنامه توانمندسازی

بسمه تعالی

برنامه توانمند سازی ویژه دستیاران تخصصی جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بابل.

 

روز اول  دوشنبه مورخ 28/7/1399 (مکان: سالن امام علی (ع) معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه)

محورهای برنامه: الف. مقدمه و معرفی برنامه، پرونده پزشکی و الزامات بیمه ای

ب. کارگاه مقدماتی توانمند سازی پژوهشی دستیاران

 

Rectangle: Rounded Corners: روز اول  دوشنبه مورخ 28/7/1399 (مکان: سالن امام علی (ع) معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه)
محورهای برنامه: الف. مقدمه و معرفی برنامه، پرونده پزشکی و الزامات بیمه ای 
ب. کارگاه مقدماتی توانمند سازی پژوهشی دستیاران 

مهر ماه 1399

 

 

 

 

زمان

موضوع

نام مدرس

40/8- 30/8

تلاوت قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

9- 40/8

خیر مقدم، بیان اهداف برنامه، ضرورت و اهداف آموزش پزشکی و

دکتر فرزان خیرخواه، استاد و معاون آموزشی دانشگاه

20/9- 9

معرفی دانشگاه و مراکز آموزشی درمانی وابسته

دکتر سیدغلامعلی جورسرایی/رئیس دانشکده پزشکی

40/9- 20/99

آشنایی با آیین نامه های دوره دستیاری و معرفی سامانه جامع طبیب (لاگ­بوک الکترونیک)

دکتر یوسف یحیی پور، دانشیار و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

10/10- 45/9

تکمیل پرونده پزشکی بیماران

دکتر نوین نیک بخش، استاد و مدیر گروه جراحی

35/10- 10/10

الزامات بیمه­ای-درمانی 

آقای کامران محمدنیا، کارشناس ارشد مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

50/10- 35/10

استراحت و پذیرایی

10/11- 50/10

اصول پایه روش تحقیق، معرفی آیین نامه­های مرتبط با پژوهش دستیاران، معرفی برنامه پزشک پژوهشگر

دکتر رضا قدیمی، دانشیار، معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه

30/11- 10/11

اصول تنظیم پروپوزال پژوهشی و فرایند تصویب پایان نامه

دکتر سیمین موعودی، استادیار پژوهشی دانشگاه

15/12- 30/11

معرفی انواع مطالعات(Case-Control،RCT،Cohort study)

دکتر سید رضا حسینی، استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه

45/12- 15/12

معرفی پایگاههای مهم اطلاعاتی و اصول مهم جستجوی منابع علمی

دکتر پروانه میرابی، استادیار پژوهشی دانشگاه

 

 

 

روزدوم سه شنبه مورخ 29/7/1399

محورهای برنامه: الف. ادامه­ی کارگاه مقدماتی توانمند سازی پژوهشی دستیاران (مکان: سالن امام علی (ع) معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه)

ب. CPR (مکان: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه)

Rectangle: Rounded Corners: روزدوم سه شنبه مورخ 29/7/1399 
محورهای برنامه: الف. ادامه¬ی کارگاه مقدماتی توانمند سازی پژوهشی دستیاران (مکان: سالن امام علی (ع) معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه)
ب. CPR (مکان: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه)

 

 

 

 

زمان

موضوع

نام مدرس

40/8-30/8

تلاوت قرآن کریم

30/9- 40/8

ابزار جمع آوری داده ها و اعتبار سنجی ابزار

دکتر مهدی سپیدار کیش، استادیار اپیدمیولوژی دانشگاه

20/10- 30/9

تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی (آمار توصیفی و تحلیلی)

دکتر علی بیژنی، استادیار، مدیر پژوهشی دانشگاه

30/10- 20/10

استراحت و پذیرایی

30/11- 30/10

معرفی انواع مقالات و اصول نگارش مقالات علمی

دکتر حسین نجف زاده، استاد، رییس پژوهشکده سلامت

12- 30/11

اخلاق در پژوهش

دکتر علی اکبر مقدم نیا، استاد فارماکولوژی دانشگاه

30/12- 12

اقامه ی نماز و ناهار

 

 

 کارگاه CPR

 

00/14- 30/12

دستیاران رشته های تخصصی

آسیب شناسی، ارتوپدی، بیماریهای داخلی، بیماریهای قلب و عروق، بیماریهای عفونی و گرمسیری، نورولوژی و بیهوشی

دکتر فرهاد باقریان،استادیار دانشگاه

 

00/16- 00/14

 

دستیاران رشته های تخصصی

جراحی عمومی، جراحی کلیه و مجاری ادراری، جراحی مغز و اعصاب، رادیولوژی، رادیوانکولوژی، زنان و زایمان، کودکان، فوق تخصص ها

دکتر فرهاد باقریان، استادیار دانشگاه

 

 

روز سوم چهارشنبه مورخ 30/7/1399 (مکان: سالن امام علی (ع) معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه)

محورهای برنامه: روشهای تدریس، اصول برقراری ارتباط، روشهای ارزشیابی بالینی و طراحی سوالات

 

Rectangle: Rounded Corners: روز سوم چهارشنبه مورخ 30/7/1399 (مکان: سالن امام علی (ع) معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه)
محورهای برنامه: روشهای تدریس، اصول برقراری ارتباط، روشهای ارزشیابی بالینی و طراحی سوالات

 

 

 

زمان

موضوع

نام مدرس

40/8- 30/8

تلاوت قرآن کریم

10/9- 40/8

اهداف و روشهای تدریس درآموزش پزشکی

دکتر زینب غلام نیا، استادیار دانشگاه

55/9- 10/9

روشهای ارزشیابی بالینی( Mini-CEX, DOPS)

 

دکتر زینب غلام نیا، استادیار دانشگاه

دکتر مریم قائمی، استادیار و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

10/10- 55/9

KFP

دکتر  رقیه اکبری، دانشیار و معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

00/11- 10/10

اصول طراحی سوالات چند گزینه ای

روشهای ارزشیابی بالینی(OSCE)

دکتریداله زاهد پاشا، استاد دانشگاه

15/11- 00/11

استراحت و پذیرایی

00/12- 15/11

اصول برقراری ارتباط

دکتر فرزان خیرخواه/استاد روانپزشکی

       

 

زمان

موضوع

نام مدرس

40/30-8/8

تلاوت قرآن کریم

10/9- 40/8

تشخیص بیماری کووید-19

دکتر معصومه بیانی/استاد و مدیر گروه عفونی

40/9- 10/9

ایمنی و حفاظت در برابر بیماری کووید-19

دکتر محمود صادقی/استادیار عفونی

10/10- 40/9

درمانهای غیرتهاجمی حمایت تنفسی از بیماران کووید-19

دکتر حامد مهدی نژاد/استادیار فوق تخصصی ریه

25/10- 10/10

استراحت و پذیرایی

11- 25/10

مدیریت بیماری کووید-19

دکتر مصطفی جوانیان/ دانشیار عفونی و معاون بهداشتی دانشگاه

45/11- 11

اصول تنظیم گواهی فوت

دکتر علی اصغر منوچهری،استادیار دانشگاه

 

روز پنجشنبه مورخ 1/8/1399 (مکان: سالن عترت مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی)

محور برنامه: کووید-19 و گواهی فوت

Rectangle: Rounded Corners: روز پنجشنبه مورخ 1/8/1399 (مکان: سالن عترت مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی)
محور برنامه: کووید-19 و گواهی فوت