فهرست

گروه ارتوپدی

مسئول آموزش دستیار: دکتر مسعود بهرامی 

مسئول آموزش کارورز: دکتر مسعود بهرامی

مسئول آموزش کارآموز: دکتر مسعود بهرامی

معاون پژوهشی گروه : دکتر مهدی توسلی