فهرست

گروه ارتوپدی

مسئول آموزش دستیار: دکتر مسعود بهرامی 

مسئول آموزش کارورز: دکتر رحمت اله جوکار

مسئول آموزش کارآموز: دکتر رحمت اله جوکار