فهرست

فرم خام گزارش عملکرد روسای بخش

 

گزارش عملکرد گروه ……………….  (   ... لغایت ...)

پژوهشی

آموزشی

درمانی

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

ردیف

ارائه مقاله

در سمینار

شرکت در سمینار

 یا همایش

جلسات پژوهشی

کتاب

مقاله

برگزاری بازآموزی

جلسات آموزشی با

EDC

کنفرانس استاجری

 و

اینترنی

و

دستیاری

تومور بورد

گزارش مرگ

و

میر

CPC

گزارش مورد

گزارش صبحگاهی

تعداد آنکالی

تعداد اعمال جراحی

تعداد بیماران درمانگاه

تعداد بیماران بستری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر …………………

رئیس بخش …………………..