فهرست

درس آموخته 14

 

 

      درس آموخته شماره 14

  • جهت جلوگیری از انجام گرافی یا CT SCAN بصورت اشتباه
  1. تایید هویت بیمار
  2. مطابقت مشخصات بیمار با برگه درخواستی
  3. ثبت درخواست در سیستم HIS
  4. مطابقت درخواستی ثبت شده در سیستم با برگه درخواست شده
  5. عدم انجام گرافی بدون رویت برگه و صرفا بر اساس گفته همکار ، همراه و ...

 

                                         کمیته ایمنی بیمارستان