فهرست

روابط عمومی

 

  

 خانم فاطمه خانعلی پور    (مسئول روابط عمومی)                                                  

 

 اصطلاح روابط عمومى، ترجمه واژه انگلیسى public Relations براى نخستین بار در آمریکا در اتحادیه راه آهن به کار برده شد و در ایران نخستین بار در شرکت نفت به کار رفته و دفترى در آن شرکت ایجاد شد. روابط عمومى را در زبان عربى )العلاقات العامه( ترجمه کرده اند. تعاریف گوناگونى از روابط عمومى از سوى صاحب نظران، کارشناسان و مؤلفان کتاب هاى این رشته بیان شده است از جمله: رکس هارلو از پیشقدمان روابط عمومى در جهان مى گوید: روابط عمومى دانشى است که به وسیله آن سازمان ها آگاهانه

مى کوشند، بر مسئولیت اجتماعى خویش عمل کنند تا بتوانند، تفاهم و پشتیبانى کسانى را که براى توسعه اهمیت دارد، به دست آورند. در این باره انجمن روابط عمومى آلمان مى گوید: روابط عمومى، تلاش آگاهانه و قانونى به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم، براساس تحقیق علمى و عملى صحیح و مستمر، میسر است. انجمن جهانى روابط عمومى نیز گفته: روابط عمومى بخشى از وظایف مدیریت سازمان است و عملى ممتد، مداوم و طرح ریزى شده است که از طریق آن افراد و سازمان ها مى کوشند تا تفاهم و پشتیبانى کسانى را که با آنها سرو کار دارند، به دست آورند.

 

روابط عمومی به مثابه پلی است میان یک سازمان و مخاطبان آن. به بیان ساده تر روابط عمومی در حکم دم و بازدم سازمان به ایفای نقش میپردازد. روابط عمومی مجموعه ای از اقدامات و کوششهای حساب شده ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه هایی که با سازمان در ارتباطند انجام می دهد.

 

 

شرح وظايف مسئول روابط عمومي :

              

 ۱- برنامه‌ريزی، سازماندهی، بسيج امكانات و منابع، هدايت، نظارت و كنترل بر امور مرتبط با مخاطبان داخلی و خارجی بیمارستان

 ۲- مديريت و نظارت بر فرآيند انجام اقدامات لازم بمنظور برقراري ارتباط با ستاد مرکزی ، مؤسسات و مراكز دولتي و غيردولتی

 ۳- برنامه‌ريزي و مديريت اقدامات لازم به منظور آشنا نمودن مخاطبان داخلی و خارجی بیمارستان  با رسالت، اهداف، برنامه‌ها و فعاليتهاي بهداشتی ـ درمانی حوزه سلامت

 ۴- مديريت امور اجرایی برگزاری مراسمات ملی ـ مذهبی و همايش‌های مربوط به بخشها و واحدهای تابعه بیمارستان طبق برنامه مصوب واحدهای ذيربط

 ۵- مديريت انتشار خبرهای رسانه ای با انجام هماهنگی های لازم با واحدهاي ذيربط بیمارستان

 ۶- مديريت فعاليتهای مختلف تبليغاتی در حيطه شرح وظايف بیمارستان

 ۷- فراهم نمودن زمينه لازم به منظور برقراری ارتباط و تفاهم بين پزشکان ، بیماران ، دانشجويان، كاركنان، استادان و مسؤولان دانشگاه

 ۸- مديريت امور پيمايش محيطي بیمارستان در زمينه سنجش نگرش، عقايد، نظرات و خواسته‌های مخاطبان و مراجعین داخلی و خارجی بیمارستان ، در قالب نظرسنجی، مطالعات محيطی و.... انعكاس نتايج آن به ریاست و مدیریت بیمارستان و واحدهای ذیربط

۹- نظارت و مديريت امور مربوط به تشريفات و پذيرايی مهمانان داخلی و خارجی

 ۱۰- مديريت فرآيند برقراری ارتباطات دو جانبه خبری و اطلاعاتی بين بیمارستان و واحدهای تابعه دانشگاه و رسانه‌های گروهی

 ۱۱- تنظيم و ارائه برنامه‌ و بودجه روابط عمومی

 ۱۲- تنظيم و ارائه گزارش های عملكرد دوره‌ای روابط عمومی به مراجع ذيصلاح