فهرست

روابط عمومی

 

  

  

اصطلاح روابط عمومى، ترجمه واژه انگلیسى public Relations براى نخستین بار در آمریکا در اتحادیه راه آهن به کار برده شد و در ایران نخستین بار در شرکت نفت به کار رفته و دفترى در آن شرکت ایجاد شد. روابط عمومى را در زبان عربى )العلاقات العامه( ترجمه کرده اند. تعاریف گوناگونى از روابط عمومى از سوى صاحب نظران، کارشناسان و مؤلفان کتاب هاى این رشته بیان شده است از جمله: رکس هارلو از پیشقدمان روابط عمومى در جهان مى گوید: روابط عمومى دانشى است که به وسیله آن سازمان ها آگاهانه

مى کوشند، بر مسئولیت اجتماعى خویش عمل کنند تا بتوانند، تفاهم و پشتیبانى کسانى را که براى توسعه اهمیت دارد، به دست آورند. در این باره انجمن روابط عمومى آلمان مى گوید: روابط عمومى، تلاش آگاهانه و قانونى به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم، براساس تحقیق علمى و عملى صحیح و مستمر، میسر است. انجمن جهانى روابط عمومى نیز گفته: روابط عمومى بخشى از وظایف مدیریت سازمان است و عملى ممتد، مداوم و طرح ریزى شده است که از طریق آن افراد و سازمان ها مى کوشند تا تفاهم و پشتیبانى کسانى را که با آنها سرو کار دارند، به دست آورند.

 

روابط عمومی به مثابه پلی است میان یک سازمان و مخاطبان آن. به بیان ساده تر روابط عمومی در حکم دم و بازدم سازمان به ایفای نقش میپردازد. روابط عمومی مجموعه ای از اقدامات و کوششهای حساب شده ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه هایی که با سازمان در ارتباطند انجام می دهد.

 

 

شرح وظايف مسئول روابط عمومي :

              

 ۱- برنامه‌ريزی، سازماندهی، بسيج امكانات و منابع، هدايت، نظارت و كنترل بر امور مرتبط با مخاطبان داخلی و خارجی بیمارستان

 ۲- مديريت و نظارت بر فرآيند انجام اقدامات لازم بمنظور برقراري ارتباط با ستاد مرکزی ، مؤسسات و مراكز دولتي و غيردولتی

 ۳- برنامه‌ريزي و مديريت اقدامات لازم به منظور آشنا نمودن مخاطبان داخلی و خارجی بیمارستان  با رسالت، اهداف، برنامه‌ها و فعاليتهاي بهداشتی ـ درمانی حوزه سلامت

 ۴- مديريت امور اجرایی برگزاری مراسمات ملی ـ مذهبی و همايش‌های مربوط به بخشها و واحدهای تابعه بیمارستان طبق برنامه مصوب واحدهای ذيربط

 ۵- مديريت انتشار خبرهای رسانه ای با انجام هماهنگی های لازم با واحدهاي ذيربط بیمارستان

 ۶- مديريت فعاليتهای مختلف تبليغاتی در حيطه شرح وظايف بیمارستان

 ۷- فراهم نمودن زمينه لازم به منظور برقراری ارتباط و تفاهم بين پزشکان ، بیماران ، دانشجويان، كاركنان، استادان و مسؤولان دانشگاه

 ۸- مديريت امور پيمايش محيطي بیمارستان در زمينه سنجش نگرش، عقايد، نظرات و خواسته‌های مخاطبان و مراجعین داخلی و خارجی بیمارستان ، در قالب نظرسنجی، مطالعات محيطی و.... انعكاس نتايج آن به ریاست و مدیریت بیمارستان و واحدهای ذیربط

۹- نظارت و مديريت امور مربوط به تشريفات و پذيرايی مهمانان داخلی و خارجی

 ۱۰- مديريت فرآيند برقراری ارتباطات دو جانبه خبری و اطلاعاتی بين بیمارستان و واحدهای تابعه دانشگاه و رسانه‌های گروهی

 ۱۱- تنظيم و ارائه برنامه‌ و بودجه روابط عمومی

 ۱۲- تنظيم و ارائه گزارش های عملكرد دوره‌ای روابط عمومی به مراجع ذيصلاح