فهرست

آموزش درون بخشی

مراجعه به بیماران بستری زن در هفته سرطان پستان و آموزش نحوه معاینه پستان و توزیع پمفلت آموزشی بین آن ها

آموزش به بیماران فشارخونی بستری در بعضی از بخشها و توزیع پمفلت آموزشی فشارخون

مراجعه به بخش های مختلف بستری و ارائه پفلت درزمینه بیماریهای مختلف