فهرست

آموزش بیمار

- برگزاری ایستگاه سلامت جهت بیماران و همراهان و آموزش در زمینه ی دیابت و فشارخون ، انواع سرطان ، هپاتیت ، ایدز و بیماریهای رفتاری و توزیع پمفلت در بین آنها(1395)

-مراجعه به درمانگاه جراح عمومی و آموزش نحوه معاینه پستان در خانم ها در هفته سرطان پستان(1395)

-برگزاری کلاس های آموزشی همراه با پخش فیلم آموزشی در سالن امام حسین جهت بیماران و همراهان بیماران.(1396-1397)

-پخش فیلم های آموزشی از طریق تلویزیون در سالن انتظار جنب بخش ارولوژی.(1396-1397)

-برگزاری کلاس های  آموزشی جهت بیماران و همراهان بیماران در سالن انتظار بخش ارولوژی.(1396-1397)

-برگزاری ایستگاه سلامت جهت بیماران و همراهان.(1396-1397)

-غربالگری رایگان قند خون و فشار خون.(1396-1397)

-آموزش به بیماران فشارخونی و دیابتی و توزیع پمفلت در بین بیماران.(1396-1397)

-انجام رایگان تستHIV  جهت بیماران و همراهان بیماران.(1396-1397)

-برگزاری کلاس های آموزشی بیماریهای رفتاری و معرفی مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری.(1396-1397)

-توزیع پمفلت های مختلف آموزشی انواع سرطان ها،ایدز،هپاتیت،مواد مخدر،برنامه خود مراقبتی،کتابچه قلب و … در بین بیماران و همراهان.(1396-1397)

-مراجعه به برخی از بیماران بستری و سرپایی بر اساس تقویم سلامت کشوری و آموزش و توزیع پمفلت  آموزشی در بین آن ها.(1396-1397)

-تهیه فیلم آموزشی جهت برخی از بخش ها و پخش از طریق تلویزیون.(1396-1397)

-تهیه مطالب و فیلم آموزشی و اطلاع رسانی از طریق سایت.(1396-1397)

         

                                                                            شهربانو اشرفیان امیری

                                                                           مسئول آموزش همگانی