فهرست

آندوسکوپی

 واحد آندوسکوپی این مرکز به ریاست آقای دکتر جواد شکری شیروانی و سرپرستار فاطمه ارّه کشان بصورت شبانه روزی در جنبه های تشخیصی و درمان بیماریهای گوارشی ارائه خدمات می نماید.

انواع پروسیجرها شامل:

1 – آندوسکوپی  2 – کونولوسکوپی  3- پولیپکتومی معده و روده  4- باند لیگاتور   5 – پک گذاری و تعویض پگ معده

 

اسامی پزشکان این واحد اعم از فوق تخصص گوارش و متخصص داخلی:

  • آقای دکتر جواد شکری شیروانی فوق تخصص
  • آقای دکتر شهریار سوادکوهی فوق تخصص
  • آقای دکتر علی عابدی ولوکلایی فوق تخصص
  • آقای دکتر محمد تقی حمیدیان فوق تخصص
  • خانم دکتر کاترین  بهزاد  فوق تخصص
  • آقای دکتر عیسی ابوذرزاده تهمتن  تخصص
  • آقای دکتر حمیدرضا نوروزی تخصص