فهرست

آموزش پرسنل

آموزش به پرسنل واحدهای مختلف در رابطه با کنترل فشارخون و قند خون و همچنین follow up  افرادی که فشارخون و قندخون غیر نرمال  داشتند ، انجام شده است.

آموزش و هدایت پرسنل جهت انجام تست HIV  خصوصا همکارانی که در بخشهای درمانی دچار Needel Stick  شدند.